ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В LARIS MLS

Чл.1. Всеки Абонат на MLS системата носи отговорност пред Комисията по професионална етика при НСНИ и Абонатите на Laris MLS в случай на некоректно поведение, както и при подадена подвеждаща и невярна информация за офериран в мрежата недвижим имот.

Чл.2. Всеки Абонат на MLS системата носи отговорност за: 

1. Прикриване или премълчаване на информация относно недвижимия имот с цел заблуда на останалите абонати и техните клиенти;

2. Обявяване в MLS системата на недвижими имоти с невярна или неуточнена информация относно собствеността, която заблуждава и уврежда интересите на другите абонати и техните клиенти.

Чл.3.(1) Абонатите, ползватели на MLS системата, участват като равностойни партньори в сделки с недвижими имоти, като договарят комисионно възнаграждение от клиента, чийто интерес представляват. В случаите на обявено в MLS системата споделяне на комисиона изпълняват точно поетия ангажимент към Абонат на системата, представляващ другата страна по сделката.

(2) Всяка промяна в размера на споделяната комисиона трябва да се съобщи на членовете на мрежата преди получаване на писмена оферта от клиент – купувач/наемател. В случай на промяна на условията за споделяне на комисиона след получаване на писмена оферта от клиент – купувач/наемател, промяната няма правно действие по отношение на офертата при реализиране на сделка с този клиент – купувач/наемател. „Писмена" е оферта от купувач/наемател, предадена лично или изпратена по електронен път с надлежно доказателство.

(3) Възнаграждението може да се уговори във фиксирана сума и/или процент от цената на сделката при продажба или наем.

Чл.4. Задължителни условия за обявяване на имоти за продажба в MLS.

1. Продажбата на недвижимия имот да е възложена на Абоната от Собственика или негов пълномощник с договор за посредничество при продажба/наем на недвижим имот с изключителни права, съдържащ MLS клауза;

2. Преди публикуване на оферта в Laris MLS да е извършен предварителен оглед на имота от Водещия Брокер или негов представител, за което да е съставен Протокол за първоначален оглед, одобрен и подписан от Собственика или негов пълномощник;

3. Компетентно лице от фирмата да се е запознало с документите за собственост и да са ясни сроковете за набавяне/актуализация на цялостната документация, необходима за сделката;

4. Имотът да е проверен от Абоната за наличие или липса на вещни тежести към датата на обявяване на имота за продажба в Laris MLS и да има яснота за заличаването на тежест, ако има такава;

5. Да не се прикрива или премълчава информация относно недвижимия имот, с цел заблуда на останалите абонати и техните клиенти;

6. Да не се предлагат или рекламират недвижими имоти с невярна, неуточнена или заблуждаваща информация относно собствеността и техните технически характеристики;

7. Да се публикува актуален снимков материал от обявения имот.

8. При изпълнение на задължението по т. 7, във връзка с цялостната концепция на MLS, членовете са задължени да качват снимки към MLS офертите без воден знак или други защитни знаци върху тях. В случай, че бъдат публикувани оферти с поставен воден знак или други защитни знаци, администраторът има право да блокира офертата до отстраняване на нередностите в нея, съгласно настоящите правила.

Чл.5. В срока на договор за Ексклузивно представителство на Водещ Брокер/Агент за конкретен имот, останалите Абонати в LARIS MLS да не търсят контакт със собственика на имота и/или друго лице, което го представлява като пълномощник, с цел увреждане търговските интереси на Водещ Брокер/Агент.

Чл.6. Всеки абонат на Laris MLS следва да спазва Международните етични стандарти на International Ethical Standards Coalition, както и Етичен професионален кодекс на НСНИ, които се отнасят до отговорност, поверителност, конфликт на интереси, финансова отговорност, добросъвестност, законосъобразност, отразяване, стандарти  на обслужване, прозрачност, доверие.

Чл.7. След констатирано и доказано нарушение на настоящите Професионални правила за участие в Laris MLS и Общите условия за ползване на системата Комисията по професионална етика има право да наложи следните санкции в зависимост от нарушението:

/1/ Писмено предупреждение;

/2/ Дисциплинарно наказание „временна забрана за ползване на MLS” за срок от 6 месеца, като след периода на наказанието регистрацията се подновява, без да е необходимо подаване на ново заявление. По време на прекратения достъп продължава да тече абонаментната такса;

/3/ Изключване от Laris MLS.