ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В LARIS MLS

Чл.1. Всеки Абонат на MLS системата носи отговорност пред Комисията по професионална етика при НСНИ и Абонатите на Laris MLS в случай на некоректно поведение, както и при подадена подвеждаща и невярна информация за офериран в мрежата недвижим имот.

Чл.2. Всеки Абонат на MLS системата носи отговорност за: 

1. Прикриване или премълчаване на информация относно недвижимия имот с цел заблуда на останалите абонати и техните клиенти;

2. Обявяване в MLS системата на недвижими имоти с невярна или неуточнена информация относно собствеността, която заблуждава и уврежда интересите на другите абонати и техните клиенти.

Чл.3.(1) Абонатите, ползватели на MLS системата, участват като равностойни партньори в сделки с недвижими имоти, като договарят комисионно възнаграждение от клиента, чийто интерес представляват. В случаите на обявено в MLS системата споделяне на комисиона изпълняват точно поетия ангажимент към Абонат на системата, представляващ другата страна по сделката.

(2) Всяка промяна в размера на споделяната комисиона трябва да се съобщи на членовете на мрежата преди получаване на писмена оферта от клиент – купувач/наемател. В случай на промяна на условията за споделяне на комисиона след получаване на писмена оферта от клиент – купувач/наемател, промяната няма правно действие по отношение на офертата при реализиране на сделка с този клиент – купувач/наемател. „Писмена" е оферта от купувач/наемател, предадена лично или изпратена по електронен път с надлежно доказателство.

(3) Възнаграждението може да се уговори във фиксирана сума и/или процент от цената на сделката при продажба или наем.

Чл.4. Задължителни условия за обявяване на имоти за продажба в MLS.

1. Продажбата на недвижимия имот да е възложена на Абоната от Собственика или негов пълномощник с договор за посредничество при продажба/наем на недвижим имот с изключителни права, съдържащ MLS клауза;

2. Преди публикуване на оферта в Laris MLS да е извършен предварителен оглед на имота от Водещия Брокер или негов представител, за което да е съставен Протокол за първоначален оглед, одобрен и подписан от Собственика или негов пълномощник;

3. Компетентно лице от фирмата да се е запознало с документите за собственост и да са ясни сроковете за набавяне/актуализация на цялостната документация, необходима за сделката;

4. Имотът да е проверен от Абоната за наличие или липса на вещни тежести към датата на обявяване на имота за продажба в Laris MLS и да има яснота за заличаването на тежест, ако има такава;

5. Да не се прикрива или премълчава информация относно недвижимия имот, с цел заблуда на останалите абонати и техните клиенти;

6. Да не се предлагат или рекламират недвижими имоти с невярна, неуточнена или заблуждаваща информация относно собствеността и техните технически характеристики;

7. Да се публикува актуален снимков материал от обявения имот.

Чл.5. В срока на договор за Ексклузивно представителство на Водещ Брокер/Агент за конкретен имот, останалите Абонати в LARIS MLS да не търсят контакт със собственика на имота и/или друго лице, което го представлява като пълномощник, с цел увреждане търговските интереси на Водещ Брокер/Агент.

Чл.6. Всеки абонат на Laris MLS следва да спазва Международните етични стандарти на International Ethical Standards Coalition, които се отнасят до отговорност, поверителност, конфликт на интереси, финансова отговорност, добросъвестност, законосъобразност, отразяване, стандарти  на обслужване, прозрачност, доверие.

Чл.7. След констатирано и доказано нарушение на настоящите Професионални правила за участие в Laris MLS и Общите условия за ползване на системата Комисията по професионална етика има право да наложи следните санкции в зависимост от нарушението:

/1/ Писмено предупреждение;

/2/ Дисциплинарно наказание „временна забрана за ползване на MLS” за срок от 6 месеца, като след периода на наказанието регистрацията се подновява, без да е необходимо подаване на ново заявление. По време на прекратения достъп продължава да тече абонаментната такса;

/3/ Изключване от Laris MLS.