Преимущества на Laris MLS

  • Реални оферти
  • Единна система за обмен на ексклузивни оферти
  • Оферти за имоти с пълна, достоверна и актуална информация, видими от потребителите на платформата
  • Липса на заблуждаващи данни за имота
  • Възможност за автоматичен експорт на оферти към други имотни портали