Строителите пуснаха на пазара невиждан брой жилища

8.11.2022 г.
Въведените в експлоатация жилища в България през третото тримесечие на 2022 г. се увеличавт с над 50% на годишна база

Данните на Националния статистически институт (НСИ) за третото тримесечие на 2022 г. отчитат ръст от над 50% на новопостроените жилищни сгради и жилища спрямо същия период на 2021 г. Въведените в експлоатация жилищни сгради и новопостроените жилища в тях бележат рекорд, който през годините не е постиган нито веднъж. Наблюдава се скок и при новопостроените къщи, а Пловдив дори изпреварва София по въведени в експлоатация сгради.

Всъщност новите построени жилища са резултат на огромния брой разрешения за строеж, които местните администрации издават. Последните данни на НСИ показаха, че жилищното строителство се ускорява с нездравословни темпове. Предвид издадените разрешения за строеж и започналото строителство на нови жилища, може да очакваме още по-голям брой въведени в експлоатация сгради, когато проектите бъдат завършени.

Новите жилищни сгради

Броят на въведените в експлоатация жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. е 1 316, а новопостроените жилища в тях са 5 812. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. сградите са с 458 повече, или с 53.4%, а жилищата в тях нарастват с 2 008, или с 52.8%.

Статистиката на НСИ ясно показва, че в годините назад през нито едно тримесечие не е отчитан подобен рекорд. Забелязва се рязък скок на новопостроените жилища след 2018 г. Оттогава единствено лек спад се наблюдава през 2021 г. най-вероятно заради пандемията, която засегна строителния сектор и качи цените на материалите. Не е ясно дали бумът през третото тримесечие на 2022 г. се дължи на проекти, стопирани по време на пандемията и реализирани след нея.

 

Новопостроените жилища през третото тримесечие на всяка година, източник: НСИ

От въведените в експлоатация новопостроени жилищни сгради през третото тримесечие на 2022 г. със стоманобетонна конструкция са 78.7%, с тухлена - 18.7%, с друга - 2.1%, и с панелна - 0.5%.

Най-много жилищни сгради са въведени в експлоатация в Пловдив - цели 196 с 581 жилища докато в София са построени 170 сгради, но с 1 493 жилища в тях. Двата града са следвани от Бургас - 141 сгради с 553 жилища в тях. Най-висок е делът на новопостроените жилища с две стаи (37.9%), следват тези с три стаи (33.6%), а най-нисък е делът на жилищата с шест и повече стаи - 3.8%.

Къщи или кооперации

Най-голям е относителният дял на новопостроените къщи (79.0%), следвани от жилищните кооперации (15.4%). В сравнение с третото тримесечие на 2021 г. се наблюдава увеличение в броя на новопостроените къщи и жилищните кооперации, докато сградите от смесен тип и вилите намаляват.

Всъщност къщите винаги са изпреварвали жилищните кооперации и блокове. През разглеждания период новопостроените къщи са 1039, а кооперациите 203. Спрямо третото тримесечие на 2021 г. къщите се увеличават с 407, а кооперациите – с едва 63. Най-вероятно ръстът се дължи на това, че къщите станаха предпочитани покрай пандемията, когато купувачите търсиха отдалечено място за изолация и повече пространство.

Площ на жилищата

Общата полезна площ на новопостроените жилища през третото тримесечие на 2022 г. е 548.9 хил. кв. м, или с 48.4% повече в сравнение със същото тримесечие на 2021 г., а жилищната площ се увеличава с 52.7% и достига 436.8 хил. кв. метра. Същевременно средната полезна площ на едно новопостроено жилище намалява от 97.2 кв. м през третото тримесечие на 2021 г. на 94.4 кв. м през същото тримесечие на 2022 г.

Най-голяма средна полезна площ на едно новопостроено жилище е регистрирана в областите Силистра - 218.7 кв. м, и Смолян - 172.3 кв. м, а най-малка - в областите Разград - 66.9 кв. м, и Търговище - 70.0 кв. метра.

 

Източник: economic.bg