НАРЕДБА ЗА СВЪРЗВАНЕ НА ИМОТНИЯ РЕГИСТЪР И КАДАСТЪРА РАЗШИРЯВА ЕЛЕКТРОННИТЕ УСЛУГИ

3.9.2020 г.
ЦЕЛТА Е ДА СЕ НАМАЛИ АДМИНИСТРАТИВНАТА ТЕЖЕСТ ЗА БИЗНЕСА И ГРАЖДАНИТЕ

Министерството на правосъдието и Министерството на регионалното развитие и благоустройството предлагат да бъде приета наредба, която да регламентира достъпа до данните в имотния регистър, кадастъра и редица други информационни системи, съобщава пресцентърът на МРРБ. 

Сред основните нововъведения в правния режим, които се предлагат, е подробното уреждане на изискванията и взаимоотношенията при поддържане на вече създадените информационни системи на кадастъра и на имотния регистър в трите им основни компонента - администриране на процесите на експлоатацията и поддържането на самите системи, поддържане на данните в актуален и достоверен вид и техническото поддържане на системите и на включените в тях компоненти.

Предвижда се подробна правна уредба за използването на информационните системи, както и правила за въвеждане и актуализиране на данните и за предоставяне на справки и на услуги от информационните системи.

Уреден е прекият, включително отдалечен достъп, до данните в информационните системи.

Регламентирани са правилата за обмен на данни с други информационни системи като Единния класификатор на административно-териториалните и териториалните единици (ЕКАТТЕ), Единния държавен регистър на стопанските субекти в Република България (БУЛСТАТ), Регистъра на населението - Национална база данни "Население", Търговския регистър и регистрите на държавните и общинските имоти, както и със специализираните информационни системи по чл. 32, ал. 1, т. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър.

Разширяват се електронните услуги, изпълнявани чрез информационните системи на кадастъра и на имотния регистър, и се създават предпоставки за повишаване на тяхната електронизация.

Според МРРБ по този начин ще се постигне облекчаване на административната тежест за бизнеса и гражданите чрез съществено елиминиране на процесите, изискващи лично присъствие.

Източник: investor.bg